Reklamační řád

Délka záruky

  • Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na nové zboží záruku 24 měsíců, na použité zboží se vztahuje zákonem stanovená lhůta označená jako Odpovědnost za vady v délce 24 měsíců, která může být po dohodě se zákazníkem zkrácena na 12 měsíců.
  • Délka záruky u použitého zboží je stanovena individuálně.
  • Plnění záruční doby začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v reklamačním řízení.
  • V případě neoprávněné reklamace nejsou zákazníkovi účtovány žádné poplatky.

Způsob podání reklamace a postup řešení

Podáním reklamace se rozumí vyplnění reklamačního formuláře na stránkách www.gigalighting.cz. Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví.

Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat. Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

Doba vyřízení reklamace

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího.

Odpovědnost prodávajícího za vadu

Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, má kupující dle své volby právo:

  • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci
  • na odstranění vady opravou věci
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • odstoupit od smlouvy

Pokud kupující včas při oznámení vady neurčí způsob, jakým požaduje reklamaci vyřídit, bude se porušení smlouvy považovat za nepodstatné.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Představuje-li vada nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Jedná-li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vyřeší reklamaci:

  • výměnou zboží za zboží jiné, funkční stejných nebo lepších technických parametrů
  • v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiné, uzavře reklamaci vystavením dobropisu na vadnou věc.

Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem.

Kontakt

adresa
Lidická tř. 1004/139
370 07 České Budějovice